Odwadnianie osadów

Prasy Bucher jako jedyne urządzenia mechaniczne na rynku umożliwiają odwodnienie osadów ściekowych do granicy ich fizycznej odwadnialności. Wyższy poziom odwodnienia osadów ściekowych jest w praktyce możliwy wyłącznie przy wcześniejszym zastosowaniu dezintegracji lub hydrolizy osadów. Ze względu na swój sposób pracy prasy Bucher, należą do grupy najefektywniejszych urządzeń w zakresie odwadniania komunalnych osadów ściekowych. Ich konstrukcja i jakość udowodniła na przykładzie wielu referencji, że ich żywotność techniczna wynosi ponad czterdzieści lat.

Producentem pras jest firma Bucher Unipektin AG ze Szwajcarii, a Proffico jest ich wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski w zakresie sektora komunalnego i przemysłowego. Pierwszymi zrealizowanymi inwestycjami w Polsce z wykorzystaniem pras tłokowych Bucher dla osadów komunalnych są instalacje w Radomiu i Puławach.

Zasada działania pras tłokowych

Głównym elementem prasy jest cylinder oraz tłok. Pomiędzy tłokiem a cylindrem umiejscowione są specjalne dreny odprowadzające filtrat do kanalizacji. Mieszanina osadów z flokulantem doprowadzana jest do cylindra przy użyciu pompy ślimakowej, wypełniając wolną przestrzeń pomiędzy drenami. Wielkość cylindra oraz ilość drenów (w tym powierzchnia filtracji) decyduje o wydajności prasy. Zasada działania jest identyczna jak w silnikach tłokowych, gdzie następują cykliczne fazy sprężu i rozprężu, z tą różnicą, że tłok z cylindrem dodatkowo obraca się wokół własnej osi z prędkością ok. 6 obrotów na minutę a pustą przestrzeń w cylindrze wypełniają osady. Ciśnienie w komorze ściskania wynosi zwykle ok. 5 bar i jest wytwarzane poprzez docisk tłoka, spowodowany pracą siłownika hydraulicznego. Dreny zostały tak zaprojektowane, aby w trakcie tłoczenia (sprężu) wciskały się w osad, odprowadzając w ten sposób nadmiar odcieku. Każdy z drenów składa się z rowkowanego rdzenia wykonanego z poliuretanu, zapewniając elastyczność przez okres ok. 12 tysięcy godzin pracy. Na rdzeń nasunięta jest tkanina filtracyjna, przez którą odpływa odciek z osadów. Trwałość tkaniny zwykle kształtuje się na poziomie 2,5 tysiąca godzin pracy. Wymiana tkanin filtracyjnych jest nadzwyczajnie prosta i polega na odłączeniu drenu, naciągnięciu nowej tkaniny i ponownym założeniu drenu. Prace mogą być wykonywane przez personel techniczny eksploatatora.

Odwadnianie osadów ściekowych - prasa Bucher

Fazy pracy

Napełnianie

Uwodnione osady wprowadzane są centralnie do cylindra, wypełniając w ten sposób całą przestrzeń. Podczas napełniania osadem, tłok cylindra jest samoczynnie wypychany do pozycji krańcowej, powodując powstanie lekkiego nadciśnienia. Dzięki temu nadmiar wody wolnej (niezwiązanej z osadem) odprowadzany jest poprzez dreny do kanalizacji. Cykl napełniania i dopełniania komory następuje kilkunastokrotnie przez łączny czas ok. 40 minut, z tą różnicą, że pompa podająca osady pracuje łącznie ok. 8 minut.

Odwadnianie osadów ściekowych - prasy Bucher - faza 1
Odwadnianie osadów ściekowych - prasy Bucher - faza 2
Odwadnianie osadów ściekowych - prasy Bucher - faza 3
Ściskanie i rozprężanie

Po zakończeniu cyklu napełniania komory następuje ściskanie i rozprężanie osadów. Zwykle pełen cykl trwa ok. 70-80 minut. Sprężanie wykonywane jest poprzez ruch posuwisty tłoka, przy jednoczesnym obracaniu się komory i tłoka. Faza ta powtarzana jest cyklicznie, przy czym każdorazowy posuw tłoka jest większy o kilka milimetrów od poprzedniego, aż do osiągnięcia zakładanej odległości tłoka od głowicy lub osiągnięcia górnej granicy odwadnialności dla danego osadu. W tym przypadku istnieje zasada, w myśl której im mniejsza odległość tłoka od głowicy, tym osiągany jest większy stopień odwodnienia osadów.

Rozprężanie następuje zawsze po cyklu sprężania i ma za zadanie spowodować przemieszczanie odwodnionych osadów wewnątrz komory oraz oczyszczenie porów tkaniny filtracyjnej na drenach. Oczyszczanie następuje samoczynnie, poprzez przedmuch powietrzny przez dreny, powstający przy zasysaniu powietrza przy wstecznym ruchu tłoka (podciśnienie). Ciągły ruch obrotowy połączony ze zmianą położenia drenów, zapewnia kruszenie placków osadowych i ich wzajemne przemieszczanie.

Odwadnianie osadów ściekowych - prasy Bucher -faza 4
Wyładunek

Po zakończeniu cyklów sprężania i rozprężania następuje cykl wyładunku osadów. W fazie tej, cylinder odłączany jest od głowicy przy jednoczesnym zachowaniu ruchu obrotowego całości. W celu pełnego wyładunku osadów, tłok przesuwa się w kierunku głowicy, zapewniając kruszenie placków osadowych i ich wypychanie na zewnątrz cylindra. Po zakończeniu cyklu wyładunku, automatycznie następuje cykl napełniania.

HPS 3007HPS 6007HPS 7507HPS 12007
Objętość cylindra [litry]3’3006’0007’50012’000
Ilość drenów [szt./m2]68 / 20120 / 40120 / 50170 / 80
Wydajność [kg s.m./h]*140300380500
Przyłącze elektryczne [kW]18282837
Zużycie energii [kW]9151625

*- wartość szacunkowa dla osadu wejściowego o zawartości 3-4% s.m.

Urządzenia peryferyjne i sterowanie

Osady ze zbiornika magazynowego podawane są do prasy przy użyciu pompy ślimakowej. Z uwagi na to, że prasa w trakcie napełniania działa szarżowo, pompa posiada stosunkowo dużą wydajność (łączny czas pracy pompy ok. 6-8 minut na pełen cykl). Osady w trakcie pompowania mieszane są z roztworem flokulantu przy użyciu specjalnego miksera dynamicznego. Każda instalacja odwadniania wyposażona jest w mikrofalowy pomiar suchej masy, dzięki któremu dozowanie flokulantu następuje wyłącznie w funkcji suchej masy i przepływu. Takie rozwiązanie skutecznie eliminuje zjawisko przedawkowania polimeru. Na rurociągach osadu i flokulantu montowane są przepływomierze, dające rzeczywiste wskazania w zakresie przepływu obu mediów. Zgodnie z wytycznymi DWA dla instalacji stosowana jest wyłącznie dwu sekwencyjna stacja polimeru z odrębnymi zbiornikami, w których następuje mieszanie i dojrzewanie roztworu. Wlot prasy połączony jest z mieszaczem dynamicznym rurociągiem o odpowiednim stosunku długości do średnicy, zapewniającym odpowiedni czas kontaktu. Na prasie zamontowany jest układ zasilania wraz ze sterowaniem, który współpracuje z główną rozdzielnią elektryczną całej instalacji odwadniania osadów. Ciekawostką niespotykaną w innych technologiach jest ciągły monitoring średniej suchej masy osadów w trakcie procesu odwadniania. Prasa dodatkowo posiada panel sterowania zapewniający pełen wgląd do wielu danych zarówno bieżących jak i archiwalnych oraz umożliwia manualne sterowanie urządzeniem. Dzięki takim rozwiązaniom możliwa jest bezobsługowa praca urządzenia wraz z ograniczeniem „czynnika ludzkiego” do niezbędnego minimum.

Aspekty eksploatacyjne

Efekty procesu odwadniania

Powszechną wiedzą jest to, że prasy tłokowe Bucher dają użytkownikowi z reguły największe możliwości w zakresie odwadniania osadów ściekowych, gdyż jedynym ograniczeniem jest tzw. „górna granica odwadnialności”. Granica ta określana dla każdego z osadu z osobna informuje nas o tym, jaki możemy osiągnąć maksymalny poziom suchej masy stosując mechaniczne metody odwadniania. Granica ta zależy tylko i wyłącznie od charakterystyki osadu, a ta z kolei jest odzwierciedleniem przyjętych technologii i jakości ścieków na wlocie do oczyszczalni, które z kolei wpływają na ilość wody związanej w komórce bakterii. W praktyce można powiedzieć, że jeśli górna granica odwadnialności osadów jest na niskim poziomie np. 25% s.m. to różnice w efektach odwadniania w porównaniu do klasycznych rozwiązań nie będą tak wysokie jak w przypadku granicy odwadnialności na poziomie 35 czy 40% s.m.

Odwadnianie osadów ściekowych - limit mechanicznego odwadniania
Odwadnianie osadów ściekowych - kontener przewoźny

Należy o tym pamiętać, by przy wyborze technologii odwadniania osadów uwzględniać prognozowany postęp techniczny w zakresie dezintegracji komórek bakterii. Zachodzące zmiany w technologi skutkują ciągłym podwyższaniem osiąganej granicy odwadnialności. Prasy tłokowe Bucher testowane były w kilku systemach dezintegracji osadów ściekowych osiągając wyniki w przedziale od 45 do 50% s.m., a w przypadku jednej z nowych technologii osiągnięto stopień odwodnienia na poziomie aż 70% s.m. Warto przy tym zauważyć, że tak duże przyrosty w efektach odwadniania nie są już możliwe na klasycznych urządzeniach do odwadniania jak prasy taśmowe czy wirówki.

Niezależnie od wyboru sposobu odwadniania osadów ściekowych zawsze zaleca się wykonanie badań pilotowych. W przypadku pras Buchera celem tych badań jest uzyskanie podstawowych informacji na temat możliwego stopnia odwodnienia osadów, zużycia chemikaliów oraz możliwych do uzyskania wydajności hydraulicznych. Dotychczasowe badania komunalnych osadów w Polsce potwierdziły podatność osadów na odwadnianie w przedziale od 23 do 37% s.m. przy osadach przefermentowanych i nieprzefermentowanych bez stosowania dezintegracji / hydrolizy. Wykonanie takich badań daje użytkownikowi informację na temat spodziewanych rezultatów procesu odwadniania, ale pod warunkiem, że w przyszłości po zamontowaniu urządzenia będziemy mieli do czynienia z osadami o zbliżonej charakterystyce.

Według naszej oceny wybór procesu odwadniania osadów, a tym samym osiąganych rezultatów zależny jest głównie od dalszej formy ich zagospodarowania. Dzięki temu może się okazać, że po zastosowaniu pras tłokowych odnotowane przyrosty w suchej masie na poziomie np. 8-10% s.m. dające 30% redukcję masy osadów są dla użytkownika suszącego lub spalającego osady kolosalną oszczędnością. Istotę rezultatów procesu odwadniania w odniesieniu do aspektów ekonomicznych dość trafnie ujmuje poniższy wykres. Wykres ten jest krzywą, w której najwyższe przyrosty redukcji wagi osadów, uzyskiwane są w przedziale do 40% s.m.

Odwadnianie osadów ściekowych - redukcja masy osadów w zależności od zawartej suchej masy

W związku z tym, z punktu widzenia eksploatatora najefektywniejszą metodą przy redukcji kosztów eksploatacyjnych zagospodarowania osadów jest ich jak najlepsze odwodnienie mechaniczne. Z dotychczasowego doświadczenia z eksploatacji pras tłokowych Bucher na komunalnych oczyszczalniach ścieków można stwierdzić, że rezultaty w odwadnianiu mieszczą się w przedziale od 25 do 45% s.m. i są ograniczone jedynie przez „górną granicę odwadnialności”.

Zużycie energii elektrycznej

Prasy tłokowe Bucher z uwagi na hydrauliczną zasadę ich działania, należą do grupy energooszczędnych urządzeń. Naszym zdaniem, chcąc uczciwie porównywać energochłonność różnych technologii zawsze powinniśmy się odnosić do zużycia energii przez całą instalację odwadniania osadów, a nie wyłącznie do poszczególnych – wybiórczych urządzeń. Tylko w ten sposób przeprowadzona analiza (z uwzględnieniem czasu pracy i mocy wszystkich urządzeń peryferyjnych funkcjonujących przy tych samych parametrach wyjściowych) daje realny obraz zużycia energii elektrycznej przez daną instalację. Pomocne w tym przypadku może się okazać posługiwanie obiektywnymi wskaźnikami.

Większość z nas posługuje się wskaźnikiem wyrażonym w [Wh/kg s.m.] co w naszej ocenie jest błędne, bo nie uwzględnia efektów procesu odwadniania i taką samą miarą odnosi się do urządzenia odwadniającego np. do 15% s.m. co i do urządzenia dającego np. 30% s.m. O wiele bardziej rzetelnym wskaźnikiem jest wskaźnik wyrażony w [Wh/kg H2O]. W prasach tłokowych Bucher wskaźnik ten odnoszący się do całej instalacji zwykle mieści się już w przedziale od 1,5 do 2 Wh/kg H2O. Wynik ten klasyfikuje prasy Bucher w ścisłej czołówce.

Zużycie chemikaliów

Zużycie flokulantu i koagulantu jest porównywalne z innymi metodami i zwyczajowo kształtuje się na poziomie 6-16 kg AS/t s.m. osadu. Dokładna wartość zużycia określana jest na etapie badań pilotowych bądź w trakcie uruchamiania instalacji. Niezależnie od warunków lokalnych w trakcie montażu instalacji zawsze są stosowane wszystkie dostępne rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia poliektrolitu jak np. zastosowanie mieszacza dynamicznego, sekwencyjnej stacji przygotowania poliektrolitu, wydłużony czas dojrzewania, pomiar suchej masy.

Odciek

Z uwagi na zasadę działania prasy tłokowe Bucher charakteryzują się zdecydowanie najczystszym odciekiem spośród wszystkich dostępnych metod odwadniania. Zwyczajowo zawiesina w odcieku nie przekracza 100 mg/l. Należy przy tym zwrócić uwagę, że osad (w tym zawiesina) akumuluje sobie aż 90% fosforu zawartego w ściekach. Dlatego zastosowanie metody odwadniania osadów, która charakteryzuje się złą jakością odcieku powoduje ponowne zawracanie fosforu do oczyszczalni z koniecznością powtórnego jego strącania. Dodatkowo brudny odciek powoduje systematyczne wprowadzanie wysokich ładunków wymagających intensywnego procesu oczyszczania ścieków a tym samym występowanie konieczności ponoszenia podwyższonych kosztów eksploatacyjnych.

Zaletę tę dostrzegł prywatny użytkownik oczyszczalni ścieków w Londynie (Tames Water) gdzie w wyniku prowadzonych procesów termohydrolizy na osadach ściekowych, odciek z procesu odwadniania zawierał w sobie potężne ładunki, które były zawracane z powrotem do oczyszczalni. Również i w tym przypadku olbrzymią zaleta pras Bucher okazała się jakość odcieku (ograniczenie zawiesiny).

Odory

Prasa tłokowa z uwagi na swoją specyfikę nie powoduje istotnej emisji odorów do otoczenia. Prasa w trakcie pełnego cyklu napełniania, rozprężania i wyciskania jest hermetycznie zamknięta, otwierając się jedynie na 8 minut w fazie wyładunku. Jednakże osad w tym przypadku nie emituje znaczących odorów (z reguły po odwadnianiu osad ma postać sypką o lekko ziemistym zapachu). Dzięki temu instalacja nie wymaga zastosowania na zewnątrz specjalnych materiałów odpornych na agresywne działanie odorów.

Hałas

Prasa tłokowa w trakcie eksploatacji powoduje emisje hałasu na poziomie poniżej 85 dB. Wartość ta, jest zatem akceptowalna przez obsługę i nie powoduje nadmiernych uciążliwości (zakres pomiędzy głośną muzyka a ruchem ulicznym).

Słabe i mocne strony pras Bucher

Zastosowanie pras Buchera w stosunku do typowych metod odwadniania osadów ściekowych posiada następujące zalety:

  • odwadnianie osadów do granic fizycznych możliwości;
  • ponad 40-letnia techniczna żywotność urządzenia;
  • niskie zużycie energii (do 2 Wh/kg H2O);
  • brak emisji odorów (układ zamknięty);
  • wysoka jakość odcieku (zawiesina na poziomie do 100mg/l);
  • elastyczność procesu;
  • kontrola procesu przez stały pomiar  stopnia odwodnienia;
  • samoczynne oczyszczanie tkaniny filtracyjnej wskutek wytwarzania przeciwprądowego przepływu powietrza podczas cofania tłoka;
  • prostota konserwacji generująca niskie nakłady na prace remontowo-konserwacyjne.

Wadą prasy Bucher są jej gabaryty oraz stosunkowo wysokie koszty inwestycyjne, które stanowią barierę dla niektórych mniejszych użytkowników oczyszczalni. Prasy tłokowe Bucher dodatkowo wymagają wykwalifikowanego personelu do ich obsługi, stabilnego procesu flokulacji jak również nadawy na poziomie powyżej 2% s.m.

Na bazie doświadczeń z realizacji obiektów w Radomiu i Puławach można dodatkowo stwierdzić, ze prasy te akceptują jedynie poprawne układy transportu osadów. Te rozwiązania które są akceptowalne w przypadku typowych – płynnych osadów nie koniecznie będą się sprawdzać w przypadku osadów suchych. Osady po prasach tłokowych mają postać sypkiej ziemi w formie małych granulek w związku z tym, aby zapewnić ich poprawny transport, współczynnik napełnienia przenośników ślimakowych nie powinien być większy niż 30%.

Zastowsowanie pras Bucher a typowe formy zagospodarowania osadów ściekowych

Rolnicze i przyrodnicze zagospodarowanie osadów

Co prawda obie te metody należą do najtańszych form zagospodarowania osadów jednakże posiadają one pewne mankamenty. Oprócz wad natury formalno – prawnej ograniczeniem w stosowaniu tych metod są powstające odory, jak również kosztowny transport do odbiorcy. Efektywne odwodnienie przy użyciu pras Buchera pozwala w tym przypadku ograniczyć emisję odorów, jak również zmniejszyć ilość transportowanych osadów.

Suszarnie słoneczne

Metoda ta ma wielu zwolenników, których urzekła prostota techniczna instalacji oraz deklarowane koszty eksploatacji. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, że energia słoneczna jest za darmo, a dodatkowo proces suszenia można wspomagać ciepłem odpadowym z procesu kogeneracji. Jednakże wielu z użytkowników, którzy wybudowali takie suszarnie szybko doszło do wniosku, że ich powierzchnia jest niewystarczająca w szczególności w okresie zimowym, kiedy proces suszenia praktycznie się nie odbywa, bo słońca jest jak „na lekarstwo”, a całe ciepło odpadowe zużywane jest do ogrzewania komór fermentacyjnych. Suszarnia wtedy pełni rolę niestety tylko magazynu. Dlatego i w takim przypadku niezwykle celowym wydaje się być jak najlepsze odwodnienie osadów. Zauważmy, że typowym wskaźnikiem stosowanym dla suszarni słonecznych w Polsce jest 1 tona odparowanej wody w ciągu roku przypadająca na 1 m² powierzchni suszarni. W praktyce oznacza to, że dla naszej przykładowej instalacji (6 t s.m./d), aby wysuszyć osady z 20 do 60% s.m. wymagana będzie powierzchnia szklarni aż 7’300 m². Poprzez zastosowanie pras Buchera dla tych samych efektów wymaganą powierzchnię suszarni możemy zredukować poniżej 4’250 m², co przy średnim wskaźniku wykonania suszarni z wyposażeniem na poziomie 2’500 zł/m² daje nam kwotę oszczędności ponad 10 mln zł, to jest wielokrotnie więcej niż koszt prasy Buchera.

Suszarnie termiczne

W połączeniu ze współspalaniem w cementowni najbardziej proekologiczna metoda zagospodarowania osadów ściekowych. Na dzień dzisiejszy zdolność produkcyjna wszystkich suszarni w Polsce (również tych w budowie) wynosi prawie 130’000 t s.m./rok i pokrywa ponad 20% całkowitej ilości powstających osadów. Jak na kraj nadrabiający zaległości sprzed lat wartość bardzo przyzwoita, ale niestety tylko w teorii. Wiele z wybudowanych suszarni jest po prostu wyłączona z eksploatacji głównie za sprawą problemów technicznych, ale też kosztów eksploatacyjnych, które są na dzień dzisiejszy wyższe od metod alternatywnych. Gdy podejdziemy do tego zagadnienia w sposób czysto biznesowy, bez uwzględniania celów proekologicznych i wykonamy uczciwą ocenę rentowności inwestycji szybko dojdziemy do wniosku, że dla naszego przypadku realny koszt wysuszenia osadów do 92% s.m. będzie wynosił ok. 230 zł za tonę osadów uwodnionych (wartość NPV>0). Analiza kosztów zmiennych wykaże nam wtedy, że prawie 60% kosztów generuje energia cieplna, a ok. 13% energia elektryczna (dla wskaźnika zużycia energii cieplnej na poziomie 0,80 kWh/kg H2O i odpowiednio 0,10 kWh/kg H2O dla energii elektrycznej). Zadajemy sobie wtedy pytanie, co zrobić, aby obniżyć koszty eksploatacji suszarni? Najprostsza odpowiedź brzmi: „odwodnić osady do granic technicznych możliwości urządzeń przy normalnym zużyciu energii i chemikaliów po to, aby mniej wody pozostawało do odparowania w procesie suszenia”.

Spalarnie osadów

Dedykowane głównie dla dużych aglomeracji, choć w Polsce mające zastosowanie również w mniejszych miastach. Choć brzmi to paradoksalnie realne koszty eksploatacyjne pracy instalacji są jeszcze wyższe, niż w przypadku suszarni termicznych, głównie za sprawą powstających popiołów, systemu oczyszczania spalin, ale także braku autotermiczności procesu. Jeszcze kilka lat temu panowała teza, że ilość ciepła z procesu spalania będzie wystarczająca do podsuszania osadów, a nawet będzie do wykorzystania dodatkowe ciepło odpadowe to teraz już wiadomo, że życie jest bardziej okrutne… Zastosowanie pras Buchera uznawanych za najefektywniejszy sposób mechanicznego odwadniania osadów pozwala „naprawić” bilans energetyczny spalarni, przez co obniżyć koszty eksploatacji instalacji.

Podsumowanie

Prasy tłokowe w zakresie odwadniania osadów są najdroższym urządzeniem na rynku dlatego, że w tej cenie zawarta jest technologia pozwalająca na najefektywniejsze odwadnianie osadów połączona z doskonałą jakością wykonania. Zaletę tę kilkadziesiąt lat temu dostrzegł przemysł spożywczy, gdzie do chwili obecnej prasy Bucher nieomal całkowicie zdominowały ten rynek. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego? Odpowiedź jest prosta – dlatego, że technika polegająca na sukcesywnym ściskaniu i mieszaniu osadów okazała się najskuteczniejsza w swoich osiągach, pozostając bezkonkurencyjną na rynku pomimo stosunkowo wysokiej ceny. Czy tak samo jest z komunalnymi osadami ściekowymi? Można stwierdzić, że w większości przypadków tak. Koronnym potwierdzeniem tego faktu jest instalacja w Londynie, gdzie prywatny operator – Tames Water zrezygnował z dotychczasowych metod odwadniania osadów zastępując dotychczasowe urządzenia prasami tłokowymi Bucher.

Oczyszczalnia Ścieków w Puławach – osad odwadniany na prasie tłokowej Bucher – 28% s.m.
Odwadnianie osadów ściekowych - osad odwodniony
Oczyszczalnia Ścieków w Radomiu – osad odwodniony na prasie Bucher 31% s.m.

Wybrane referencje

Tłokowa prasa do odwadniania osadów firmy Bucher od 1965 roku jest szeroko stosowana w przemyśle komunalnym, chemicznym, papierniczym, farmaceutycznym, garbarskim, rolniczym oraz spożywczym. Aktualnie, na całym świecie użytkuje się prawie 3 tysiące maszyn, eksploatowanych zazwyczaj w trybie nienadzorowanej pracy ciągłej. Zwykle żywotność tych maszyn wynosi ok. 40 lat, a koszty konserwacji i bieżącego utrzymania ruchu są jak najbardziej akceptowalne. Na europejskich miejskich oczyszczalniach ścieków tłokowe prasy funkcjonują już od ponad 10 lat głównie w Niemczech, Anglii, Szwajcarii, Austrii, Szwecji, Norwegii. Największa do tej pory zrealizowana instalacja komunalna obsługuje miasto Londyn gdzie na czterech oczyszczalniach (Oxford, Becktan, Crossness, Longrich) zamontowano 19 pras Bucher.

W Polsce eksploatowane jest ponad 250 urządzeń, głównie w przemyśle spożywczym, z czego najstarsze urządzenie ma już ponad 45 lat i nadal pracuje w ruchu ciągłym. Radom i Puławy są pierwszymi komunalnymi instalacjami odwadniania osadów w Polsce z zamontowanymi prasami.Bucher. W obu przypadkach zastosowano najbardziej popularny model prasy – HPS 7507.

Instalacja odwadniania osadów ściekowych w Radomiu
Instalacja odwadniania osadów ściekowych w Puławach
1 Byullae KOREA
100’000 RLM
Prasa typu: HPS 3007 + HPS 6007
Max odwodnienie: 36% s.m.
osad komunalny przefermentowany
9 Radolfzell
NIEMCY
80`000 RLM
Prasa typu: HPS 5007
Max odwodnienie: 39% s.m.
osad komunalny przefermentowany
2 Schweim / Wupperverband
NIEMCY
40’000 RLM
Prasa typu: HPS 3007
Max odwodnienie: 35% s.m.
osad komunalny przefermentowany
10 Minden
NIEMCY
240`000 RLM
Prasa typu: 3 x HPS 7507
Max odwodnienie: 32% s.m.
osad komunalny przefermentowany
3 Saarlouis
NIEMCY
85`000 RLM
Prasa typu: HPS 5007
Max odwodnienie: 29-31% s.m.
osad komunalny przefermentowany
11 Gross-Gerau
NIEMCY
40’000 RLM
Prasa typu: HPS 5007
Max odwodnienie: 28-34% s.m.
osad komunalny przefermentowany
4 Lippeverband
NIEMCY
40’000 RLM
Prasa typu: HPS 3007
Max odwodnienie: 28% s.m.
osad komunalny przefermentowany
12 Hamar
NORWEGIA
130`000 RLM
Prasa typu: 2 x HPS 6007
Max odwodnienie: 40% s.m.
osad komunalny + termohydroliza
5 Der Heller Leder GmbH & Co.

NIEMCY
przemysł
Prasa typu: HPS 6007
Max odwodnienie: 28-34% s.m.
osad nadmierny – garbarnia

13 Strommen
NORWEGIA
250’000 RLM
Prasa typu: HPS 3007 + 6007
Max odwodnienie: 40% s.m.
osad komunalny
6 Rodental / Bayern
NIEMCY
100`000 RLM
Prasa typu: HPS 3007
Max odwodnienie: 32% s.m.
osad komunalny przefermentowany
14 Bara Boxmark Leather Feldbach
AUSTRIA
przemysł
Prasa typu: 2 X HPS 6007
Max odwodnienie: 42-45% s.m.
osad wstępny i nadmierny – garbarnia
7 Lingen
NIEMCY
195`000 RLM
Prasa typu: 2 x HPS 5007
Max odwodnienie: 28% s.m.
osad komunalny przefermentowany
15 Bara Boxmark Leather Jennerstorf
AUSTRIA
przemysł
Prasa typu: 2 x HPS 6007
Max odwodnienie: 45-52% s.m.
osad wstępny i nadmierny – garbarnia
8 Bitburger
NIEMCY
przemysł
Prasa typu: HPS 6007
Max odwodnienie: b.d
osad nadmierny – browar
16 Bara Wollsdorf Leather
AUSTRIA
przemysł
Prasa typu: HPS 6007
Max odwodnienie: 50-52% s.m.
osad wstępny i nadmierny – garbarnia
17 Radom
POLSKA
360’000 RLM
Prasa typu: 2 x HPS 7507
Max odwodnienie: 30% s.m.
osad komunalny przefermentowany
23 Puławy
POLSKA
84`000 RLM
Prasa typu: HPS 7507
Max odwodnienie: 28% s.m.
osad komunalny przefermentowany
18 Londyn Oxford / Thames Wate
WIELKA BRYTANIA
1’500’000 RLM
Prasa typu: 5 x HPS 7505
Max odwodnienie: 31-40% s.m.
osad komunalny + termohydroliza
24 Londyn Crossnes / Thames Water
WIELKA BRYTANIA
2’000’000 RLM
Prasa typu: 5 x HPS 7507
Max odwodnienie: 33-43% s.m.
osad komunalny + termohydroliza
19 Londyn Beckton / Thames Water
WIELKA BRYTANIA
3’500’000 RLM
Prasa typu: HPS 5007
Max odwodnienie: 38-41% s.m.
osad komunalny + termohydroliza
Londyn Longrach / Thames Water
WIELKA BRYTANIA
2’500’000 RLM
Prasa typu: 5 x HPS 7507
Max odwodnienie: rozr uch 2015
osad komunalny + termohydroliza
20 Aix Beziers
FRANCJA
250`000 RLM
Prasa typu: 2 x HPS 7507
Max odwodnienie: 28% s.m.
osad komunalny nadmierny
25 Strasbourg Valorhin
FRANCJA
1’000’000 RLM
Prasa typu: HPS 12007
Max odwodnienie: 33% s.m.
osad komunalny + przemysł
Weyersheim
FRANCJA
30`000 RLM
Prasa typu: HPS 3007
Max odwodnienie: 30% s.m.
osad nadmierny – garbarnia
Symeval
FRANCJA
nie dotyczy RLM
Prasa typu: HPS 3007
Max odwodnienie: 38-42% s.m.
odwadnianie wód popłucznych – SUW
21 Milano
WŁOCHY
600`000 RLM
Prasa typu: HPS 6007
Max odwodnienie: 28-32% s.m.
osad komunalny nadmierny
26 Conza
WŁOCHY
Prasa typu: HPS 3007
Max odwodnienie: 34-40% s.m.
odwadnianie wód popłucznych – SUW
22 Zwillikon
SZWAJCARIA
40`000 RLM
Prasa typu: HPS 5007
Max odwodnienie: 38% s.m.
osad komunalny przefermentowany
27 Victoriaville
KANADA
Prasa typu: 2 x HPS 7507
Max odwodnienie: 22% s.m.
osad nadmierny – mleczarnia