2015 listopad – Proffico partnerem seminarium pt. „Stabilizacja komunalnych osadów ściekowych” w Warszawie

Patronat merytoryczny: prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich, Politechnika Warszawska.

Miejsce, data: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss w Warszawie, 30.11-01.12.2015 r.

Organizator spotkania: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Proces stabilizacji osadów jest jednym z dwóch podstawowych procesów stosowanych przy przeróbce i unieszkodliwianiu osadów ściekowych. Według informacji zawartych w ekspertyzie stanowiącej podstawę do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020, wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Januarego Bienia wynika, że w ok. 80% z 2094 analizowanych oczyszczalni ścieków nie wykazano żadnej instalacji do stabilizacji osadów ściekowych. Dotyczy to w szczególności oczyszczalni o wielkości <2000, 2000-10000 oraz 10000-50000 RLM. Konieczne jest dlatego uzupełnienie ciągów przeróbki osadów o urządzenia pozwalające na realizację tego procesu.

W ramach konferencji przedstawione zostały referaty obejmujące wszystkie stosowane procesy w ramach którym omówione zostały szczegółowo zasady wyboru parametrów technologicznych oraz podstaw projektowania, informacje na temat kinetyki procesów, jak też doświadczenia eksploatacyjne.